Yrkeskompetensbevis

Från och med 10 september 2009 tillämpas en ny lag för alla lastbils- och bussförare som kör i yrkesmässig trafik. Enligt denna måste man genomgå en utbildning på 35 timmar vart femte år för att få behålla sitt yrkeskompetensbevis.

Lagen bygger på ett EU-direktiv, där medlemsländerna har tillämpat olika långa övergångstider. Sverige har en övergångstid på sju år, vilket innebär att om man inte har genomgått sin 35-timmars fortbildning innan 10 september 2016 blir man av med sin rätt att köra lastbil/buss. Läs mer hos Transportstyrelsen, här.

Avsikten med dessa bestämmelser är att förbättra trafiksäkerheten, öka förarnas säkerhet och underlätta framtida rekryteringar av förare

Att förbättra förarnas körfärdighet, och att behålla den höga nivån, är dessutom en god investering, både säkerhetsmässigt och ekonomiskt. Erfarenheten visar att det är fullt möjligt att minska bränsleförbrukningen med 10% med ett förbättrat körsätt. Det i sin tur minskar utsläppen och i förlängningen också däcksslitage och belastning på drivlinan.

 

Om utbildningen

Utbildningen består av fem moduler där teori och praktik kombineras, varje modul är sju timmar lång. De praktiska momenten sker med Scanias utbildningsfordon och genomförs hos oss. I utbildningen ingår även att ta hand om administrationen av vilka förare som gått vilka moduler, lagra informationen i en databas, kalla till en utbildning samt ansvara för slutrapportering till Transportstyrelsen.

Modul A

Kursens syfte: 

Att kursdeltagaren uppdateras på de lagar och bestämmelser som gäller inom och utom Sverige gällande arbetstider, kör- och vilotider. Dessutom genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för godstransporter. Att belysa problematiken i samband med brottsligheten och människosmuggling.

Mål:

 • Känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn.
 • Känna till bestämmelserna för godstransport
 • Kunna förebygga brottslighet och människosmuggling.

 

Modul B

Kursens syfte:

Att kursdeltagarna ska få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle såväl ur ett miljö- som ett ekonomiskt perspektiv.

Mål:

 • Känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa.
 • Känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och att förebygga störningar.
 • Kunna optimera bränsleförbrukningen.

 

Modul C

Kursens syfte:

Att kursdeltagarna uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring, rutiner vid lastning och lossning. Att upplysa om de ekonomiska villkor som gäller transporter såväl inom Sverige som utomlands.

Mål:

 • Att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet.
 • Känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisationer av marknaden.

 

Modul D

Kursens syfte:

Att upplysa kursdeltagarna om vikten av god hälsa, rätt mat och att alltid försöka arbeta så ergonomisk som möjligt.

Mål:

 • Kunna förebygga risker.
 • Vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga.

 

Modul E

Kursens syfte:

Att säkerställa passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agera i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs.

Mål:

 • Vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor.
 • Kunna bedöma krissituationer.
 • Kunna upplysa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs.

Kontakta oss om du är intresserad av att gå utbildningen.

Kontakta oss om du behöver hjälp

Avtalssäljare
Nyköping Eskilstuna Sala Västerås
Avtalssäljare
Örebro Katrineholm Karlskoga Köping